Folie z metali

Folie z me­ta­li wal­co­wa­ne na zimno z me­ta­li nie­sto­po­wych, ni­sko­wę­glo­wych i wę­glo­wych, nie utwar­dzo­ne

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Taśma stalowa opakowaniowa

MA­WE­FLEX™ Multi Taśma sta­lo­wa opa­ko­wa­nio­wa uni­wer­sal­ne­go za­sto­so­wa­nia o wy­trzy­ma­ło­ści na roz­cią­ga­nie około 650 – 750 N/mm² , po­wierzch­ni gołej lub po­nie­biesz­czo­nej i za­okrą­glo­nych kan­tach.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Usługi techniczne

Naszą usłu­gę roz­ci­na­nia wzdłuż­ne­go ce­chu­je spraw­ne uzgad­nia­nie za­mó­wień, szyb­kie re­ali­za­cje i wy­so­kie stan­dar­dy ja­ko­ści.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

factory Martin & Weissgerber Kaltband GmbH
Hohenlimburger Straße 95
58119 Hagen
Niemcy
call +49 2334 8005-5
print +49 2334 8005-58
mail ofni/x/ed.rebregssiew-nitram
near_me Wskazówki z Google Maps
factory Martin & Weissgerber Kaltband GmbH
Hohenlimburger Straße 95
58119 Hagen
Niemcy
call mail near_mearrow_upward